ទំនាក់ទំនងពូកយើង៖

ស្នាក់ការកណ្តាល ​(ហុងកុង)
ទូរស័ព្ទ : (852) 3173 5137
               (852) 5499 0660
អ៊ីម៉ែល : [email protected]
អាស័យដ្ឋាន: Room B12 Unit B&C, 11/F Tai Cheong Factory Building, 3 Wing Ming Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong.


ការិយាល័យ (កម្ពុជា)
ទូរស័ព្ទ : (855) 70 721 515
អ៊ីម៉ែល : [email protected]
អាស័យដ្ឋាន:​ បុរីសូឡី88 ផ្ទះលេខ 3, សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។


ការិយាល័យ (ចក្រភពអង់គ្លេស)
ទូរស័ព្ទ : (44) 07763591720
អ៊ីម៉ែល : [email protected]
អាស័យដ្ឋាន:​ Office 29A, 23 Wharf Street, London, SE8 3GG


ការិយាល័យ (ហ្សុងសាន)
អ៊ីម៉ែល :  [email protected]
អាស័យដ្ឋាន: Room 2405, Zhuxi Chuanggu, No. 152 Shengli Road, Pengjiang District, Jiangmen, Guangdong, China។