ទ្រព្យសម្បត្តិ / ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ / វិនិយោគ
Sun Hung Kai Properties
NWS Holdings Limited
Bridgeway Fund Group Limited
Tuen Wan Plaza
Metro plaza
Panda Place
中金
បច្ចេកវិទ្យា
Microsoft
Xbox 360
Roadshow
Life electric
Hitachi
ធនាការ
Bank of communications
Bank of China
សុខភាព
Royal medic
Tung Fong hung
Pak Fah Yeow International Limited
P&G
School of Chinese Medicine
Four Seasons Hospital (Germany)
ឧស្សាហកម្មសម្ផស្ស
Client 1
The Beauty
Donnabel
Faxime
FMH
ឧស្សាហកម្មអប់រំ
Client 1
HKU
HKBU
Leap of mind
ការផ្តល់ម្ហូបអាហារ
TTYY
Miancafe
ម៉ូត
Client 1
Pandora
Belle